NESDEG

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN SUKAN ELEKTRONIK KEBANGSAAN

NATIONAL ESPORTS DEVELOPMENT GUIDELINE

Play Video

Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah melancarkan Pelan Strategik Pembangunan Sukan Elektronik KBS 2020-2025 pada tahun 2020 yang telah menggariskan lima strategi dengan objektif utama untuk merangsang dan menggalakkan pembangunan industri sukan elektronik yang semakin pesat di Malaysia. Strategi-strategi yang dibangunkan dalam pelan strategik tersebut adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara dan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12), Akta 576 Pembangunan Sukan 1997.

Selaras dengan inisiatif yang digariskan di bawah Pelan Strategik Sukan Elektronik tersebut, KBS telah menyediakan Garis Panduan Pembangunan Sukan Elektronik (NESDEG). NESDEG merupakan garis panduan spesifik yang dibangunkan bagi memperincikan tindakan-tindakan yang menyokong pelaksanaan strategi-strategi yang terkandung di bawah Pelan Strategik Sukan Elektronik KBS 2020-2025.

NESDEG bertujuan untuk memberi panduan kepada semua pemegang taruh berkaitan tadbir urus yang lebih efektif, hak dan tanggungjawab dalam kalangan penggiat dan pemain industri selain menggariskan panduan dan prosedur untuk membuat keputusan, kawalan dalaman dan pengurusan risiko yang lebih baik.

Memastikan pengaplikasian kontrak di antara pemain, kelab, penganjur acara atau mana-mana pihak berkait untuk tujuan penjagaan hak dan tanggungjawab semua pihak yang jelas dan mudah difahami.
Play Video
Memastikan standard penganjuran yang terbaik bagi semua pertandingan atau acara esukan di setiap peringkat. Pematuhan kepada semua terma dan syarat yang dikeluarkan oleh penerbit permainan termasuk mendapatkan lesen dan penganjuran apa-apa aktiviti esukan yang berkait.
Play Video
Memastikan aktiviti esukan yang melibatkan kanak-kanak dikawal sebaiknya untuk memastikan kesejahteraan kesihatan fizikal atau mental kanak-kanak termasuk perkembangan intelektual, emosi, sosial dan tingkah laku.
Play Video
Kod tatakelakuan dan etika ini sebagai panduan peraturan untuk mengawal tingkah laku semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem esukan di Malaysia dan bertujuan untuk mempromosi dan membangunkan integriti esukan di seluruh dunia.
Play Video
Panduan kerjaya kepada mereka yang berminat untuk menceburi industri esukan.
Play Video
Memberi pendekatan yang mendalam terhadap aplikasi sains dan perubatan sukan dalam memberi nilai tambah terhadap komuniti esukan, untuk memastikan pembangunan bakat yang lebih mampan dan terjaga.
Play Video

GARIS MASA

2021
April - Disember

Tahap 1
Mengenalpasti Isu dan Membina Agenda

– Rangka awal Garis Panduan Pengawalseliaan Esukan Kebangsaan dibangunkan secara dalaman di peringkat Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dan inisiatif Esports Integrated (ESI), di bawah Impact Integrated.

– 5 skop awal telah digariskan iaitu Kontrak Atlet, Perlindungan Kanak-Kanak, Acara Esukan, Etika Esukan dan Panduan Kerjaya.

2022
Januari - Mei

Tahap 2
Penandaarasan dan Penerimaan Input

– Bengkel dalaman bersama agensi-agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan (KBS) seperti Majlis Sukan Negara (MSN), Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN), Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia (PPSM), Agensi
Anti-Doping Malaysia (ADAMAS), Sekretariat Industri Sukan (SIS) dan Bahagian Dasar dan Pembangunan Strategik KBS.

– Kerjasama dengan FUTURISE di bawah National Regulatory Sandbox.

– Kerjasama dengan Insitut Sukan Negara (ISN) bagi Teras 6 – Sains Esukan.

– Penamaan semula Garis Panduan kepada Garis Panduan Pembangunan Sukan Elektronik Kebangsaan atau National Esports Development Guideline (NESDEG).

2022
Jun

Tahap 3
Fasa Pembangunan dan Perbincangan Kumpulan Fokus

– Draf kedua NESDEG dibangunkan melalui input dan
maklumbalas dari 2 bengkel Perbincangan Kumpulan
Fokus (FGD).

– Bengkel yang diadakan di ESI Hub bersama-sama hampir 100 peserta dari industri esukan termasuklah wakil pemain, penganjur acara, penerbit permainan, persatuan, pasukan, pihak berwajib dari jabatan dan kementerian berkait berserta pemegang-pemegang taruh yang lain.

2022
Julai - Disember

Tahap 4
Penilaian Dalaman dan Penalaan Halus

– Draf ketiga NESDEG dibangunkan dengan input dan penambahbaikan yang diterima dari sesi FGD.

– Mekanisme penerimaan maklumbalas secara online dan melalui kaedah townhall tahunan untuk membincangkan dan menerima penambahbaikan ke draf NESDEG sedia ada.

– Terjemahan draf NESDEG ke Bahasa Inggeris.

2023
Jun

Tahap 5
Pelancaran Garis Panduan dan Kempen Kesedaran

– Pelancaran NESDEG versi 1 dan laman web NESDEG di ESI Hub.

– Kempen kesedaran umum untuk memastikan elemen-elemen NESDEG disebarkan kepada orang awam.

– Mekanisme maklumbalas untuk menerima input dan penambahbaikan dari komuniti dan orang awam di laman web NESDEG.

2024
Januari

Tahap 6
Penambahbaikan Berkala

– Untuk memastikan NESDEG kekal relevan, penambahbaikan secara berkala akan dijalankan bersama pemegang taruh industri untuk menambahbaik NESDEG bagi versi-versi seterusnya.

РInput dan maklumbalas yang diterima melalui laman web akan dibincangkan di Townhall Tahunan Esukan KBS untuk menambahbaik NESDEG bagi versi-versi seterusnya.

BERIKAN MAKLUM BALAS ANDA

Input dan maklum balas daripada orang awam amat maklum balas amat dialu-alukan untuk memastikan NESDEG kekal relevan dan segar. Sekiranya anda ingin memberikan maklum balas, sila KLIK di sini.

HUBUNGI KAMI

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS

Menara KBS, 27, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62570 Putrajaya

KBSMALAYSIA

Scroll to Top